Skip to content

กิจกรรมสนุกและสร้างสรรค์ เพื่อค้นหา จุดประกายและฉายแววอัจฉริยะ โดยครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

กิจกรรมเสริมทักษะวันเสาร์ (Saturday Program) เวลาเรียน ทุกวันเสาร์ 9.00-11.30น.
ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสำหรับเด็ก K1 และ K2 และปูพื้นฐานและพัฒนาสู่การสอบคัดเลือกสำหรับเด็ก K3 เพื่อเรียนต่อในระดับประถมศึกษา โดยการเรียนกลุ่มเล็ก กลุ่มละ 5-6 คน เพื่อการศึกษาและพัฒนาเป็นรายบุคคล เด็กจะได้ร่วมกิจกรรมต่างๆดังนี้
1. คณิตศาสตร์และเชาว์ปัญญา : ทักษะคณิตศาสตร์และเชาว์ปัญญา มีความสำคัญต่อการเรียนรู้ในชั้นเรียนและจำเป็นต่อการปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และเชาว์ปัญญาจึงให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยผ่านการฝึกฝนหลายรูปแบบทั้งการเล่นเกมคณิตศาสตร์ การจัดสถานการณ์จำลอง และการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้ให้เด็กเข้าใจแนวคิดและหลักการต่างๆได้ดียิ่งขึ้น
2. ภาษาไทย : การเตรียมความพร้อมภาษาไทยในระดับอนุบาล มีความมุ่งเน้นเพื่อปูพื้นฐานการฟังการอ่าน และการเขียนผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน ทั้งการฟังนิทาน แต่งเพลง แต่งคำคล้องจองและเขียน Diary เพื่อฝึกลีลามือให้พร้อมและพัฒนาทักษะทางภาษา นอกจากนี้ยังมีการฝึกอ่านจับใจความ การตีความและการอ่านคำสั่ง ตลอดจนการปูพื้นฐานการเรียนรู้หลักภาษาไทยที่สำคัญเพื่อวางรากฐานการเรียนรู้ที่ดีในอนาคต
3. ศิลปะสร้างสรรค์ : กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เป็นการจัดกิจกรรมสอนศิลปะเชิงจินตนาการเพื่อเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งเน้นให้เด็กเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ และสามารถนำมาสร้างผลงานให้เกิดความสวยงาม เพื่อให้เด็กมีความภาคภูมิใจในตนเอง โดยเด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ เช่น
– การวาดภาพ และระบายสี โดยใช้สีชนิดต่าง ๆ เช่น สีชอล์คน้ำมัน สีน้ำ สีโปสเตอร์ สีไม้ ฯลฯ
– พิมพ์ภาพ , พับกระดาษ , การประดิษฐ์สร้างสรรค์
ซึ่งจะส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการและการรับรู้ความงามทางศิลปะได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ ศิลปะยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้สมาธิ ควบคู่ไปกับการคิด อันจะเป็นรากฐานอันสำคัญในการเรียนรู้ด้านอื่น ๆ ต่อไป
กิจกรรมหลังเวลาเรียน (After School Program) เวลาเรียน ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 14.30-16.30น
“กิจกรรมสนุกและสร้างสรรค์เพื่อค้นหา จุดประกายและส่งเสริมแววอัจฉริยะโดยครูผู้เชียวชาญเฉพาะทาง”
1. กิจกรรมศิลปะสำหรับเด็ก (K1-K3) : กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เป็นการจัดกิจกรรมสอนศิลปะเชิงจินตนาการเพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งเน้นให้เด็กมีความภาคภูมิใจในตนเอง โดยเด็กจะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายทั้งการวาดภาพ และ ระบายสี โดยใช้สีชนิดต่าง ๆ เช่น สีชอล์คน้ำมัน สีน้ำ สีโปสเตอร์ สีไม้ สีเมจิก ฯลฯ การพิมพ์ภาพ การพับกระดาษ และ การประดิษฐ์สร้างสรรค์
ดำเนินการสอนโดย : ครูหวาน ศษ.บ ศิลปกรรม ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2.กิจกรรมคณิตศาสตร์พื้นฐาน (Nursery-K3) : เสริมสร้างพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยครูเชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยเน้นการพัฒนาเป็นรายบุคคลตามระดับความสามารถ และการเรียนรู้ที่สนุกสนาน เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์
3. ภาษาอังกฤษ (Nursery – K3): เสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ Teacher C.J. ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและสนุกสนานเพื่อให้เด็กเข้าใจความหมายและจดจำคำศัพท์ได้เป็นอย่างดี และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษและการใช้ภาษาอังกฤษด้วยสำเนียงอังกฤษแบบเจ้าของภาษา การเรียนการสอนแบ่งตามกลุ่มอายุ และจำกัดเด็กไม่เกิน 12 คนต่อกลุ่ม
ดำเนินการสอนโดย : Teacher C.J. (ชาวอังกฤษ ประสบการณ์สอนอนุบาลกว่า 10 ปี)
4. นาฏศิลป์ (K1-K3) : การเรียนนาฏศิลป์ปลูกฝังให้เด็กร่วมสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยส่งเสริมให้เด็กได้มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจที่อ่อนโยน ผ่านกิจกรรมการเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรี สามารถแสดงออกได้เหมาะสมตามวัย และร่วมแสดงในกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
ดำเนินการสอนโดย : ครูแอล (ค.บ. นาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร)
5. ดนตรีไทย (K1-K3) : เสริมสร้างสุนทรียภาพทางดนตรีไปกับการเรียน ขิม เด็กจะมีพัฒนาการด้านจังหวะดนตรี มีสาธิ ความคิดสร้างสรรค์ที่ดี โดยสอนพื้นฐานการอ่านโน้ต สำหรับตีขิมเพลงง่าย ๆ เช่น เพลงลาวครวญ ฯลฯ
ดำเนินการสอนโดย : ครูเล็ก (คบ.ราชภัฏสวนดุสิต เอกดนตรีไทย)
6. กิจกรรมทำอาหารสร้างสรรค์ (Nursery – K3) : Kids Cooking เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จักวัตถุดิบ กระบวนการผลิตและการคิดสร้างสรรค์รายการอาหารคาวหวานตลอดจนเรียนรู้คุณค่าและสารอาหารที่มีประโยชน์ในวัตถุดิบต่าง ๆ นอกจากนี้ยังได้ฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น เช่น การแบ่งหน้าที่และการรอคอยตามลำดับ ทักษะทางคณิตศาสตร์ทั้งจากการชั่ง ตวง วัด และการกะปริมาณ และทักษะทางวิทยาศาสตร์จากการเรียนรู้ผ่านประสานสัมผัสทั้งหน้า เช่น ชิมรส ดมกลิ่น ฟังเสียง และการสังเกตความเปลี่ยนแปลงของอาหารที่ปรุง ด้วยกรรมวิธีต่างๆ ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เด็กได้สนุกกับการเรียนรู้ เกิดทักษะที่ดีทางการคิดและการทำงานร่วมกับผู้อื่น
ดำเนินการสอนโดย : ครูตูน ประกาศนียบัตรหลักสูตรการปฐมวัย
7. สอนการบ้าน (K1-K3) : กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะต่าง ๆ ในชั้นเรียนโดยจำกัดจำนวนนักเรียนไม่เกินกลุ่มละ 6 คน เหมาะสำหรับท่านผู้ปกครองที่ไม่สามารถสอนเสริมที่บ้านและจำเป็นต้องรับนักเรียนหลังเวลา16.30 น.
ดำเนินการสอนโดย : ครูหมวย (คบ.ปฐมวัย ม.ราชภัฏพระนคร)
8. นักวิทยาศาสตร์น้อย (K1-K3) : เด็กปฐมวัยเป็นช่วงที่มีความอยากรู้อยากเห็น ชอบทดลองและมักตั้งคำถามกับสิ่งที่พบเห็นเสมอ ๆ ดังนั้น Little Scientist จึงถูกออกแบบเพื่อพัฒนาธรรมชาติของเด็กสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย ด้วยการพัฒนาทักษะการตั้งสมมติฐาน การบันทึกข้อมูลอย่างมีระบบ และการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน กิจกรรมประกอบด้วย
– การทดลองเคมีและการผลิตเคมีที่มีใช้ในบ้าน เช่น สบู่ แชมพู ลิปสติก
– การเรียนรู้เรื่องพืช สัตว์และธรรมชาติ เช่น การสกัดสี กลิ่นและน้ำมันจากพืช การศึกษาชีวิตสัตว์ และการสังเกตธรรมชาติรอบตัว
– การเรียนรู้เรื่องพลังงานลม แม่เหล็ก ไฟฟ้า น้ำ และแสงอาทิตย์ เช่น การประดิษฐ์สิ่งของและของเล่น การศึกษาคุณสมบัติของแม่เหล็ก น้ำ และแสงอาทิตย์ที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน
ดำเนินการสอนโดย : ครูปอย (ศษ.บ.การศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี)
9. ภาษาจีน (K1-K3) : ปูพื้นฐานการเรียนภาษาจีนกับเหล่าซือเจ้า (อดีตนักเรียนทุนรัฐบาลจีนที่มาศึกษาด้านภาษาไทยประยุกต์ในคณะศิลปะศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) เด็กๆ จะได้เรียนรู้ภาษาจีนผ่านเกม เพลง นิทาน คำคล้องจอง งานศิลปะ และการเขียนภาษาจีนเบื้องต้น นอกการนี้เด็กยังได้ฝึกการใช้ประโยคสนทนาจากการเล่นจำลองสถานการณ์ในชั้นเรียนกับครูและเพื่อนอีกด้วย ชั้นเรียนจำกัดจำนวนนักเรียนไม่เกิน 10 คนต่อกลุ่ม
ดำเนินการสอนโดย : เหล่าซือเจ้า (ศิลปศาสตรบัณฑิต ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)

10. Fashion Design for Kids
เรียนรู้ระบบความคิดในการออกแบบองค์ประกอบศิลป์ เรียนรู้เรื่องผ้า วิธีทำ ตัดเย็บ การใช้วัสดุ
• ฝึกคิด ประดิษฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบเสื้อผ้า
เครี่องแต่งกาย จับคู่สี ลวดลาย และการตกแต่ง
• ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น การวางแผน
และกระบวนการทำงาน
• กล้าแสดงความเป็นตัวตน ต่อยอดแนวทางศิลปะที่ตนเองชื่นชอบ ให้มีความชำนาญยิ่งขึ้น และมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง
ดำเนินการสอนโดย: ครูหญิง (ทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)