นางดวงฤดี มาตรไตร
ครูประจำชั้น

คบ.การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

นางสาววิภา ชิดประทุม
ครูประจำชั้น

คบ.การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

นางสาวประภาวรรณ ศรีนรคุตร
ครูประจำชั้น

ศษ.บ. ปฐมวัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

นางสาวนภารัตน์ บุญส่ง

มัธยมศึกษาปีที่ 6