Skip to content
นางสาวรุ้งอรุณ จันทร
ครูประจำชั้น ห้องชมพู่

ค.บ.การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

นางสาววไลรัตน์ ดำมี
ครูประจำชั้น ห้องสับปะรด

ศษ.บ.การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

นางสาวประภาวรรณ ศรีนรคุตร
ครูประจำชั้น ห้องกล้วยหอม

ศษ.บ. ปฐมวัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

นางสาวกรรณิกา เกษี

มัธยมศึกษาปีที่6

นางสาวจำเนียร กันตรง

มัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก
อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

นางยศ มุกดาจันทร์

คศ.บ.เอกพัฒนาการเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช