นางสาวรัตนาภรณ์ พุ่มไสว
ครูประจำชั้น

ศษ.บ.มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

นางสาวรุ้งอรุณ จันทร
ครูประจำชั้น

ค.บ.การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

นางสาววัชรีน พลเยี่ยม
ครูประจำชั้น

ศษ.บ.การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นางสาวกรรณิกา เกษี

มัธยมศึกษาปีที่6

นางยศ มุกดาจันทร์

คศ.บ.เอกพัฒนาการเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

นางสาวสาวิตรี อนุญาหงษ์

บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร