นายอัญวุฒิ ทวีศรี
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

(ศ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

อดีตผู้อำนวยการฝ่ายนำเข้าและส่งออก บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

นางผ่องศรี ทวีศรี
ผู้จัดการ

(คบ. การศึกษาปฐมวัย ม.ราชภัฏสวนดุสิต)

ผู้จัดการ ผู้บริหารดีเด่นจากคุรุสภา อำเภอปากเกร็ด

ประสบการณ์บริหารโรงเรียนกว่า 45 ปี

รศ.ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ

(Ed.D. การศึกษานอกระบบ)

นางสาวปรางค์สิมา ทวีศรี
ผู้รับใบอนุญาต

(ศษ.ม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และMBA Oklahoma City University, U.S.A)

ดร.พรวรรณ มากลิ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

(คบ. การศึกษาปฐมวัย จุฬาฯ)
(M.Ed in Early Childhood Education, OCU, USA)
(EdD in Early Childhood Education,The University of Sheffield, UK)

นางสาวณัฐกฤตา เดชหนู
รองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

(ศศ.ม. การบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)