Skip to content
นางสาวณัฐกฤตา เดชหนู
รองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ศศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวชญาณิศา ยาตราธนสกุล
ประชาสัมพันธ์

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

นางสาวปานตะวัน เทพาศิริ
ครูธุรการ

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

นางสาวสุดารัตน์ ฟักเฟื่องบุญ
ครูธุรการ