โรงเรียนอนุบาลจุติพร
ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2523 ภายใต้ปรัชญาที่ว่า
“มุ่งเสริมสร้างพัฒนาการและปูพื้นฐานด้วยความรัก”
สีประจำโรงเรียน
สีฟ้า-ครีม หมายถึงความรู้ที่กว้างไกล และจิตใจที่ดีงาม
วิสัยทัศน์
โรงเรียนอนุบาลจุติพร มุ่งพัฒนาพหุปัญญาทั้ง 8 ด้าน และคุณลักษณะนิสัยที่ดีและทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีมาตรฐานที่ดีในทุกด้านเพื่อเข้าสู่สากล
เอกลักษณ์
ส่งเสริมให้เด็กรู้แววอัจฉริยะ รู้รักษ์ธรรมชาติ รู้รักษาวินัยและวัฒนธรรมไทยสู่สากล
อัตลักษณ์
วินัยดี มีมารยาท ฉลาดคิดสร้างสรรค์ โรงเรียนได้มีการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้อบอุ่น ปลอดภัย เหมาะสมสำหรับเด็ก เพื่อให้เด็กปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ได้ดีและมีความสุข โรงเรียนให้ความสำคัญกับการปูพื้นฐานพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้เด็กมีความพร้อมและมีพื้นฐานที่ดีต่อการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต และสามารถอยู่ในสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ได้อย่างมีความสุข
รางวัลและการรับรอง
โรงเรียนอนุบาลจุติพรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านปฐมวัยและได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานในปีพ.ศ.2548 และผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ในระดับดีมากทุกมาตรฐานจากสมศ. ในปี 2547-2550 2551-2553 และ 2554-2558 นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลสถานรับเลี้ยงเด็กดีเด่นอันดับ 1 จังหวัดนนทบุรี ในปีพ.ศ.2549 2550 และ 2551
โรงเรียนของเรามุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยการจัดชั้นเรียนขนาดเล็กและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยครูปฐมวัย เพื่อให้การดูแลเป็นไปอย่างทั่วถึง และสามารถจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้โรงเรียนให้ความสำคัญกับการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษและการส่งเสริมการเรียนรู้และการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองให้ได้อย่างมั่นใจ
โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยครูชาวอังกฤษที่มีประสบการณ์ด้านอนุบาลมากกว่า 10-12 ปีในหลักสูตร English Program ทั้งนี้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นให้เด็กสนุกสนานและเรียนรู้จากการร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย นอกจากนี้โรงเรียนของเรามีครูเฉพาะทางทั้งทางด้านศิลปะ คหกรรม ดนตรีไทย นาฏศิลป์ และคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้และพัฒนาความถนัดและความฉลาดด้านต่างๆให้สอดคล้องกับความสนใจของเด็ก เพื่อพัฒนาความฉลาดของเด็กในทุกๆด้านได้อย่างเต็มที่ และเต็มประสิทธิภาพ