นางสาวกฤติยา สะไบบาง
ครูประจำชั้น

ศษ.บ.การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

นางสาวจุฑารัตน์ ปาริมา
ครูประจำชั้น

คบ.การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

นางสิริมา เทียนประทีป
ครูประจำชั้น

คบ.เทคโนโลยีนวัตกรรมและการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทเกษม

นางสาววไลรัตน์ ดำมี

ศษ.บ.การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

นางสาวภานุชนาถ ศรวิมล

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

นางสาวกนกอร สุดรุ่ง

บธ.บ.การจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง