นางสาวรัตนา พลเยี่ยม
ครูประจำชั้น

(คศ.บ.เอกพัฒนาการเด็กและครอบครัว)

นางสาวอโรชา ธีระธาน
ครูประจำชั้น

(ค.บ.การศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)

นางภครส ยอดพานิช

(อนุปริญญาสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช)

นางสาวอนงลักษณ์ บาริศรี

(มัธยมศึกษาปีที่3)