Gallery แฟชั่น

สำหรับคอร์ส Fashion Design for Kids
ส่งเสริมให้เด็กๆกล้าแสดงความเป็นตัวตน ต่อยอดแนวทางศิลปะที่ตนเองชื่นชอบ ให้มีความชำนาญยิ่งขึ้น และมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง