Skip to content

ขอแสดงความยินดี แก่ เด็กหญิงชญาณิศา วาดไธสง(น้องไอเฟรม)
ได้รับรางวัลเหรียญทอง (ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน) การแข่งขันวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ประเภทเดี่ยว ระดับปฐมวัย
ในการแข่งขันวิชาการ มหกรรมการศึกษาเอกชนประจำปีการศึกษา 2565 โดยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี
(ครูผู้ฝึกซ้อม ครูหวาน )