Skip to content

ขอแสดงความยินดี แก่ เด็กหญิงชญาณิศา วาดไธสง(น้องไอเฟรม)
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (ระดับประเทศ)การแข่งขันวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ประเภทเดี่ยว ระดับปฐมวัย
ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนครั้งที่ 7 ผ่านระบบออนไลน์
ประจำปีการศึกษา 2565 โดยกระทรวงศึกษาธิการ
(ครูผู้ฝึกซ้อม ครูหวาน )