Skip to content

ขอแสดงความยินดี แก่ เด็กหญิงพุทธธิดา ชนะพันธ์ภากร(น้องเอย่า )
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Immpromptu Speech) ระดับปฐมวัย
ในการแข่งขันวิชาการ มหกรรมการศึกษาเอกชนประจำปีการศึกษา 2565
โดยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี
(ครูผู้ฝึกซ้อม Teacher Emma)