Skip to content

ขอแสดงความยินดีแก่ เด็กหญิงพุทธธิดา ชนะพันธ์ภากร (น้องเอย่า )
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 1 การแข่งขัน พูดภาษาอังกฤษ (Speech) ระดับปฐมวัย
ในการแข่งขันวิชาการ งานสานสัมพัธ์วันวิชาการ รัฐ เอกชน นนทบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
(ครูผู้ฝึกซ้อม Teacher Emma)