Skip to content

21 กุมภาพันธ์ 2558 นักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินในการประกวดโครงงาน จากสมาคมผู้ประกอบการวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

ด.ญ กัญจน์ณัฎฐ์ ทองน้อย

ด.ญ.นลิน เวชสมุทรวารี

ด.ช.ธนธรณ์ สรวยสุวรรณ