Skip to content

ได้รับรางวัลชนเลิศเหรียญทองการประกวดโครงงาน จากสมาคมผู้ประกอบการวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี

ด.ช.คณณัฎฐ์ ยิ่งยศกำจรชัย ด.ญ.สุรนุช ตันติถาวรวัฒน์ ด.ญ.กานต์สินี จรูญศรีวัฒนา