Skip to content

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ยาสีฟันงวงช้าง

  Science สัปดาห์นี้สนุกกับการทดลองยาสีฟันงวงช้าง 🐘ไปกับครูปอย ครูอุ้ม

  💭 ประยุกต์ใช้แนวคิด STEM Education

  ในการกำหนดตัวแปรต้น✔️

  ตัวแปรตาม✔️

  และสรุปผลการทดลองไปพร้อมๆกัน✨️✅️

  🥳🥳การทดลองครั้งนี้ ทำให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติและเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สามารถสร้างจินตนาการไปพร้อมกับความรู้ได้เป็นอย่างดีค่ะ🧒👦👧👩❤️💧