Skip to content

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.2556 นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ได้รับรางวัลที่ 1 จากการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชิงถ้วยพระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ โรงเรียนกสิณธร