Skip to content

กิจกรรม Art talents 2023

    ภาพบรรยากาศการแข่งขันกิจกรรม Art talents

    🎉การแข่งขันวาดภาพระบายสี อ.3 และ อ.2

    🎉การแข่งขันระบายสีด้วยสีเทียน อ.1 และเตรียมอนุบาล

    🎉การแข่งขันภาพปะติด นักเรียนชั้นอนุบาล 3

    🎉 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน นักเรียนชั้นอนุบาล 3