Gallery กิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมประกวดขับร้องเพลง โครงการส่งเสริมความสามารถนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 15 สิงหาคม 2565ระดับชั้นอนุบาล1