Skip to content

กิจกรรมงานสิ่งแวดล้อมศึกษา “Green & Clean โรงเรียนสีเขียว ปีที่ 5” ตามโครงการคลองสวยน้ำใส

    ภาพบรรยากาศกิจกรรมงานสิ่งแวดล้อมศึกษา “Green & Clean โรงเรียนสีเขียว ปีที่ 5” ตามโครงการคลองสวยน้ำใส💚

    🙏🏻ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม บูธกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลจุติพร ขอบคุณทางจังหวัดนนทบุรีที่ได้จัดทำโครงการคลองสวยน้ำใสขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึก การรับรู้ การมีส่วนร่วม และการสร้างนวัตกรรมแนวคิดใหม่ การศึกษา สืบสาน และรักษาต่อยอดแนวทางศาสตร์ของพระราชาในงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นต้นแบบในการแสดงพลังของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และร่วมต่อยอดส่งต่อไปยังรุ่นต่อไป 😊🎉