รางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพใต้ท้องทะเลไทย งานวันเกษตรแห่งชาติ