โรงเรียนอนุบาลจุติพรใส่ใจในการจัดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศการเรียนรู้ในโรงเรียนและการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อพัฒนาปัญญาทั้งแปดด้าน ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา โดย Dr Howard Gardner เพราะเราเชื่อว่าเด็กทุกคนคือคนสำคัญที่ควร ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพ การฝึกฝนและการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ การคิดอย่างสร้างสรรค์และการทำงานอย่างร่วมมือ เป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตของเด็กให้ประสบความสำเร็จ และมีความสุข

อ่านต่อ ..