cross

 กิจกรรมพิเศษนอกเวลาเรียน
[Enrichment Programme]

 suna04 กิจกรรมหลังเลิกเรียน (After School Enrichment Programme)

ภาษา/ศิลปะ (Language Art)language art
การเรียน Language Art สำหรับเด็กปฐมวัย
คือ การฝึกทักษะทางภาษา ทั้งการฟัง พูด อ่าน
และเขียน โดยการจัดประสบการณ์ทางภาษา
ในรูปแบบต่างๆ เช่น การทำสมุดภาพ
การแต่งนิทาน เพลง คำคล้องจอง
การเขียน Dairy และการทำบันทึกความรู้
ในเรื่องต่างๆ ที่ช่วยให้เด็กเรียนรู้ภาษาควบคู่ไปกับ
การคิดสร้างสรรค์ผลงานทางภาษา ซึ่งทำให้เด็ก
รักภาษา รักการอ่าน รักการเรียนรู้ รู้จักการจัดระบบ
ความคิดและรู้จักถ่ายทอดความคิดโดยการใช้ภาษา ทั้งการพูด การเขียน การสื่อด้วย
ท่าทาง ภาพวาด หรืองานศิลปะต่างๆ อันเป็นพื้นฐานที่ดีต่อการเรียนรู้ด้านอื่นๆ
และการเรียนในระดับประถมศึกษาต่อไป

IheartDivcreativecooking  ทำอาหาร (Creative Cooking)
  เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้จัก
 วัตถุดิบธรรมชาติ กระบวนการผลิต และ
 การคิดสร้างสรรค์รายการอาหารคาวและหวาน
 ตลอดจนเรียนรู้คุณค่าและสารอาหารที่มีประโยชน์
 ในวัตถุดิบต่างๆ กิจกรรม Creative Cooking
 ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะต่างๆ เช่น
 • ทักษะทางสังคม เด็กจะได้ฝึกการทำงาน
 ร่วมกับผู้อื่น การแบ่งหน้าที่ การตัดสินใจร่วมกัน
 และการรอคอยตามลำดับ
ทักษะทางคณิตศาสตร์ เด็กจะได้ฝึกการชั่ง ตวง วัด และการกะปริมาณด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ เด็กจะได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า ในการชิมรส ฟังเสียง สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของอาหารที่ปรุง จำแนกกลิ่นของพืช ผัก  สมุนไพรและเครื่องเทศต่างๆ ตลอดจนได้ใช้มือในการ หั่น นวด บด ปั้น และการปรุงด้วยวิธีต่างๆ ที่จะทำให้เด็กรับรู้ความแตกต่างของการทำอาหารด้วยวิธีที่แตกต่างกัน
ทักษะทางการคิด เด็กจะได้ฝึกการตัดสินใจ การคิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์ จากการทำอาหาร เช่น  การเลือกใช้วัตถุดิบ การหาวัตถุดิบทดแทน การปรุงรสชาติ กลิ่นและสี  และการตกแต่งอาหารอย่างสร้างสรรค์

IheartDiv  thaidanceนาฏศิลป์ (Thai Dance)

การเรียนนาฏศิลป์ นอกจากการปลูกฝังให้เด็กรัก 
และภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทยแล้ว 
ยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีความกล้าแสดงออก 
อย่างสร้างสรรค์ และมีความมั่นใจในตนเองอีกด้วย  เด็กๆ จะได้ร่วมงานแสดงความสามารถ 
ในโอกาสต่างๆ ทั้งภายในโรงเรียน สถานที่ต่างๆ  และรายการโทรทัศน์

 

IheartDiv

 

thai music

 ขิม (Thai Music)


 ดนตรีไทยเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นอกจากส่งเสริมให้ 
 เด็กรักในความเป็นไทยแล้วยังส่งเสริมให้เด็กมี
 สุนทรียภาพทางดนตรีและความสามารถพิเศษ
 ทางดนตรีอีกด้วย เด็กจะได้เรียนรู้จักตัวโน๊ต จังหวะ
 ความหมายและอารมณ์ของเพลง ซึ่งจะช่วยให้เด็ก
 มีสมาธิและการรับรู้ทางดนตรีที่ดี

 

 

IheartDiv

science  วิทยาศาสตร์ (Science)
 เด็กปฐมวัยเป็นช่วงวัยที่มีความอยากรู้อยากเห็น
 ชอบทดลองและมักตั้งคำถามกับสิ่งที่พบเห็นเสมอๆ
 ดังนั้น Science for kids จึงถูกออกแบบเพื่อ
 พัฒนาธรรมชาติของเด็กสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์
 ตัวน้อย ด้วยการพัฒนาทักษะการตั้งสมมติฐาน
 การบันทึกข้อมูลอย่างมีระบบ และการวิเคราะห์
 ข้อมูล ตลอดจนการนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิต
 ประจำวัน กิจกรรม Science for kids ประกอบด้วย

• การทดลองเคมีและการผลิตเคมีที่มีใช้ในบ้าน เช่น สบู่ แชมพู ลิปสติก
• การเรียนรู้เรื่องพืช สัตว์และธรรมชาติ เช่น การสกัดสี กลิ่นและน้ำมันจากพืช การศึกษาชีวิตสัตว์ และการสังเกตธรรมชาติรอบตัว
• การเรียนรู้เรื่องพลังงานลม แม่เหล็ก ไฟฟ้า น้ำ และแสงอาทิตย์ เช่น การประดิษฐ์สิ่งของและของเล่น การศึกษาคุณสมบัติของแม่เหล็ก น้ำ และแสงอาทิตย์

IheartDiv

 ภาษาอังกฤษ (English)  emglish

 เสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษกับ T.C.J.
 ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและสนุกสนาน การใช้ 
 เทคนิค TPR (Total Physical Response) 
 ช่วยให้เด็กเข้าใจความหมายและจดจำคำศัพย์ได้ 
 เป็นอย่างดี การเรียนการสอนเน้นกิจกรรมที่ 
 สนุกสนานเพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 
 ภาษาอังกฤษและการใช้ภาษาอังกฤษด้วยสำเนียง 
 อังกฤษแบบเจ้าของภาษา การเรียนการสอนแบ่งกลุ่ม
 ตามอายุและจำกัดเด็กไม่เกิน 12 คน ต่อกลุ่ม

 

IheartDiv

chineseภาษาจีน (Chinese)
    ปูพื้นฐานการเรียนภาษาจีนกับเหล่าซือเจ้า 
(อดีตนักศึกษาทุนรัฐบาลจีนที่มาศึกษาด้าน 
ภาษาไทยประยุกต์ในคณะศิลปะศาสตร์ 
ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) 
เด็กๆ จะได้เรียนรู้ภาษาจีนผ่านเกม เพลง นิทาน 
คำคล้องจอง งานศิลปะ และการเขียนภาษาจีนเบื้องต้น 
นอกจากนี้เด็กยังได้ฝึกการใช้ประโยคสนทนา 
จากการเล่นจำลองสถานการณ์ในชั้นเรียนกับครู 
และเพื่อนอีกด้วย 

IheartDiv

 

 


suna04 เสริมทักษะวันเสาร์ (Saturday Programme)
        - ภาคเช้า 9.00-12.00 น.: ศิลปะ  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  
          Morning Class: 9.00-12.00 a.m. Art, Thai Language and Mathematic
        - ภาคบ่าย 13.00-14.30 น. : ภาษาจีน
          Afternoon Class: 1.00-2.30 p.m.  Chinese

 

match

 คณิตศาสตร์และเชาว์ปัญญา
 การเรียนการสอนทักษะคณิตศาสตร์และเชาว์ปัญญา
 มุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ทั้งการเล่นเกม
 คณิตศาสตร์ และการแก้ไขโจทย์เชาวเชาว์ปัญญา
 เพื่อช่วยให้เด็กเรียนรู้และเข้าใจปัญหา ก่อนที่จะฝึก
 และพัฒนาทักษะการคิดและเทคนิคการทำแบบทดสอบ
 โดยจะมีการทบทวนทักษะและเนื้อหาที่เรียนไปแล้ว
 และนำเสนอทักษะและเนื้อหาใหม่ที่มีความท้าทาย
 ยิ่งขึ้นในทุกสัปดาห์

 

IheartDiv thaiภาษาไทย  
การเตรียมความพร้อมภาษาไทยในระดับอนุบาล 
มีความมุ่งเน้นเพื่อปูพื้นฐานการฟังการอ่าน 
และการเขียนผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน ทั้งจาก 
การฟังนิทาน แต่งเพลง แต่งคำคล้องจอง และเขียน 
Diary  เพื่อฝึกลีลามือให้พร้อมและพัฒนาลายมือให้ สวย 
นอกจากนี้ยังมีการฝึกอ่านจับใจความ การตีความ 
และการอ่านคำสั่ง ตลอดจนการปูพื้นฐานการเรียนรู้ 
หลักภาษาไทยที่สำคัญและจำเป็นต่อการเรียนในระดับ 
ชั้นประถมศึกษา ซึ่งจะช่วยให้เด็กสามารถอ่านได้ เข้าใจ
สะกดคำได้ และเขียนได้อย่างมั่นใจ

 IheartDivart

  ศิลปะสร้างสรรค์
 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เป็นการจัดกิจกรรมการสอน ศิลปะเชิงจินตนาการเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ มุ่งเน้นให้เด็กเรียนรู้เทคนิคต่างๆ และสามารถนำมาสร้างผลงานให้เกิดความสวยงาม เพื่อให้เด็กมีความภาคภูมิใจในตนเอง โดยเด็กจะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ เช่น
• การวาดภาพและระบายสี โดยใช้สีชนิดต่างๆ เช่น สีชอร์คน้ำมัน ,สีน้ำ, สีโปสเตอร์,สีไม้ ,สีเมจิก ฯลฯ
• การพิมพ์ภาพ การพับกระดาษ
• การประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ ผลที่จะได้รับจากการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์นี้ จะทำให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในเชิงศิลป์ ฝึกหัดให้เด็กมีความประณีตตั้งใจในการทำงานมากขึ้น รู้จักควบคุมมือของตนเอง ใจจดจ่ออยู่กับชิ้นงานซึ่งจะก่อให้เกิดสมาธิ อันเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้เด็กเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 IheartDiv

 

 

 

 

cross