แบบรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557

 

Creative Inventeors-086  โรงเรียนอนุบาลจุติพรได้จัดทำ รายงานการประเมินตนเองในมาตรฐานทั้ง 11 ด้าน ซึ่งมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีเยี่ยมทุกมาตรฐาน จึงขอแสดงความขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งคุณครูทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ผู้ปกครองทุกท่านที่ร่วมมือกับทางโรงเรียนในทุกกิจกรรม และให้ความใส่ใจในพัฒนาการของบุตรหลาน และที่สำคัญที่สุดขอบคุณนักเรียนทุกคนที่เป็นเด็กดี น่ารัก สนใจใฝ่รู้ และสร้างสรรค์อยู่เสมอ ทำให้ทุกคนทางบ้านและโรงเรียนมีพลังใจ กำลังกายและความคิดดีดีในการพัฒนาโรงเรียนต่อไปIMG_2897

 

IMG_2898

IMG_2899

IMG_2896