รับ 2 รางวัล OPEC AWARDS

IMG_3155โรงเรียนอนุบาลจุติพรได้รับรางวัลชนะเลิศสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ และรางวัลชนะเลิศผู้บริหารยอดเยี่ยมด้านวิชาการ ระดับปฐมวัย จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (Office of the Private Education Commission: OPEC Awards) จากการคัดเลือกสถานศึกษาเอกชนทั่วประเทศ ซึ่งจะมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ Convention Hall เซ็นทรัล ลาดพร้าว รางวัลนี้ เป็นผลจากการร่วมมือและการใส่ใจของทุกฝ่ายทั้งโรงเรียนและบ้าน ตลอดจนการได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากหน่วยงานต่างๆในชุมชน เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยของเรา ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการวางรากฐานที่สำคัญของทุกครอบครัว