รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ขอขอบพระคุณสำหรับทุกความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกฝ่าย ที่ทำให้โรงเรียนอนุบาลจุติพรของเราได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานเป็นครั้งที่สองในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าและแสดงให้เห็นถึงคุณภาพและผลการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยมในด้านต่างๆทั้งห้าด้าน อันได้แก่ ด้านที่ ๑ ผลพัฒนาการของเด็ก ด้านที่ ๒ การบริหารงานวิชาการ
 ด้านที่ ๓ การบริหารการจัดการ ด้านที่ ๔ ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน
 และด้านที่ ๕ บุคลากรและการบริหารบุคลากร
 ซึ่งทางโรงเรียนจะรักษาคุณความดีและพัฒนาโรงเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนของเราทุกคนต่อไป