ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2558

Warm Welcome

 

คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจุติพร ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2558 ด้วยความยินดียิ่ง